TENGA 飛機杯領導品牌


TENGA 飛機杯領導品牌

TENGA誕生於日本,取自於日文漢字典雅的發音及意涵,日本飛機杯領導品牌TENGA為您開啟自慰的嶄新未來